คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


รายชื่อผู้ประเมิน

  1. รายนามผู้ประเมินประกันคุณภาพ
  2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ขึ้นทะเบียน สกอ.ตั้งแต่ปี 2557-2561 และขึ้นทะเบียน คปภ. ระดับหลักสูตร
  3. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ขึ้นทะเบียน สกอ.ตั้งแต่ปี 2557-2561 และขึ้นทะเบียน คปภ. ระดับสำนัก สถาบัน
  4. รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตร สกอ.) (ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
  5. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และสถาบัน (หลักสูตร สกอ.) (ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
  6. รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตร คปภ.)
  7. ชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับหลักสูตร (หลักสูตร คปภ.)