คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลการทำความร่วมมือ

# ปีงบประมาณ ประเภท สถาบัน/องค์กร ที่ดำเนินการทำความร่วมมือ กิจกรรมการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร MOU
1 2565 การศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนบางปะอิน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วันที่ 13 มกราคม 2565
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้วยการสนับสนุน วิทยากร และการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทักษะด้านการวิจัย และให้สิทธิกับนักเรียนที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2564 การศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จตุรพรศรีศักดิ์ (ยาน้ำระดมพล)
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตร (Non Degree) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่ และกำลังพลที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย
3 2564 การศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนหอวังปทุมธานี
วันที่ 6 ตุลาคม 2564
โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทุกแผนการเรียน และร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีแนวทางความร่วมมือ
 1. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทักษะและด้านการวิจัย
 3. สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. สนับสนุน ให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การประกวดของ “มหาวิทยาลัย”
 5. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของ “มหาวิทยาลัย” และส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายใต้หลักสูตรของ “มหาวิทยาลัย”
 6. ให้สิทธิกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ “โรงเรียน” ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตของ “มหาวิทยาลัย” จำนวน 5 คน
 7. ให้สิทธิกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ “โรงเรียน” ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คน โดยให้ส่งเป็นเอกสาร Portfolio ซึ่งแสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม การกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ โดยผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
4 2564 การศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 1. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทักษะและด้านการวิจัย
 3. สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. สนับสนุน ให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การประกวดของ “มหาวิทยาลัย”
 5. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของ “มหาวิทยาลัย” และส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายใต้หลักสูตรของ “มหาวิทยาลัย”
 6. ให้สิทธิกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ “โรงเรียน” ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตของ “มหาวิทยาลัย” จำนวน 5 คน
 7. ให้สิทธิกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ “โรงเรียน” ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คน โดยให้ส่งเป็นเอกสาร Portfolio ซึ่งแสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม การกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ โดยผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
5 2564 การศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 เมษายน 2564
 1. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่าง การเรียนรู้ในสถานศึกษากับงานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 2. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในรูปแบบการอบรม online
 3. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทำกิจกรรมร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.)
 4. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 พ่นละอองฉีดทำความสะอาดภายในอาคารสถาน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ลิฟท์ และห้องน้ำ ทั้ง 4 ชั้น ให้สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19
6 2563 การศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 1. ร่วมมือในการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ
 2. ร่วมมือในการมีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา
 3. ร่วมมือในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
 4. ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการออกค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 5. ร่วมมือในการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เครือข่ายเห็นควรร่วมกัน
7 2563 บริการวิชาการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) โดย สส. ร่วมดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- สนันสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
- วางแผนและสนับสนุนการทำงานของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดกากรขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ
- สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับกากรทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมดำเนินการดังนี้
- สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
- ผลักดันกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
- เผยแพร่ช่อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
- สนับสนุนในการเข้าร่วมเป็นเครื่อข่ายความร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับการทำงาน
8 2563 การวิจัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์” บูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
9 2562 การวิจัย เครือข่ายความร่วมมือฟิสิกส์อิสานใต้และสมาชิกเพิ่มเติม (SIP+) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ สมาคมฟิสิกส์ไทย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 -จัดประชุมร่วมมือทางด้านการวิจัย ประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการ
-แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
10 2562 บริการวิชาการ บริษัท เอส.พี.เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จำกัด
 1. องค์กรจะส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกและจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิล
 2. องค์กรจะสนับสนุนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะในพื้นที่ ด้วยการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
 3. องค์กรจะร่วมมือกกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกัน
 4. องค์กรจะสร้างสัมพันธภาพอันดี และประสานความร่วมมือในระยะยาว กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ชุมชนสถานศึกษา วัด และโรงงาน ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
11 2561 การศึกษา บริษัทซิติเซ็น แมชชีนเนอรี่ เอเชีย จำกัด
 1. ดำเนินการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ
 2. กำหนดภาระงาน หัวข้อวิจัยที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์การทำงาน
 3. ให้ความรู้และดูแลนักศึกษา ขณะฝึกปฏิบัติงาน
12 2561 การศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 1. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีดำเนินการ 3 หลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คือ 1. ลำดับที่ 57 รหัสหลักสูตร 63036 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2. ลำดับที่ 58 รหัสหลักสูตร 63037 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชาคณิตศาสตร์ 3. ลำดับที่ 59 รหัสหลักสูตร 63038 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชาวิทยาการคำนวณ
13 2561 การศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 1. พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 3 ระดับ ได้แก่ เครือข่ายการวิจัยภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ข่าย และลูกข่าย
 2. ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 3. ร่วมมือในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
14 2560 วิจัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUCC (ASEAN Undergraduate Conference in Computing) วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 1. ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
 2. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
15 2559 การศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการระดับสูง โดยมีการกำหนดให้ความร่วมมือทางวิชาการ กับ
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"
โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอุทัย
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
เรื่องพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการระดับสูง โดยมีการกำหนดให้ความร่วมมือทางวิชาการ
 1. พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหน่วยงานการศึกษาทั้งสอง สำหรับครู-อาจารย์ และนักเรียน รวมทั้งเป็นทีปรึกษาพิเศษโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
 3. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16 2558 การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 1. สร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. ความร่วมมืออื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
17 2558 การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
 1. สร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. ความร่วมมืออื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
18 2557 การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 12 กันยายน 2557
 1. สร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. ความร่วมมืออื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
19 2557 การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 11 กันยายน 2557
 1. สร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. พัฒนากิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของนักศึกษา
 4. ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 5. ใความร่วมมืออื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
20 2557 บริการวิชาการ 1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
2.บริษัทคอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาฝีมือแรงงวานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการรับนักศึกษา เข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มีงานทำในระดับที่สูงขึ้น
21 2557 บริการวิชาการ 1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
2.บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริก แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
3.บริษัท ออโตไดแด็กติก จำกัด
4.บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
5.บริษัทไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด
6.บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ กิจกรรม
 1. โครงการอบรมหลักสูตร Automation System Integration & Commissioning
 2. โครงการอบรมหลักสูตร Robotic peripheral System & Commissioning
22 2557 บริการวิชาการ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการศึกษา ให้ความรู้ภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ และการบริการวิชาการในระดับอุดมศึกษาของประเทศให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล
23 2557 การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
 1. สร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. พัฒนากิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของนักศึกษา
 4. ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 5. ความร่วมมืออื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
24 2557 การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยธยา
วันที่ 10 มีนาคม 2557
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้นำนักศึกษา/ผู้แทนนักศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานกิจการนักศึกษา
 3. ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอื่น ที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา