คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

image

รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 8087
Email : rwimon@aru.ac.th


ทีมบริหาร

image

ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 8057
Email : kkrishnaaru@gmail.com, krishna_kan@hotmail.com
image

ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 8394
Email : pradinunt@gmail.com
image

อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 8376
Email : nuuna898@yahoo.com
image

ดร.จินดาวรรณ จันทมาส

หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 8397
Email : jindawanaru@gmail.com, jindawan@aru.ac.th
image

อาจารย์พชฏ นรสิงห์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 8452
Email : Pachata.aru@gmail.com
image

นางวิรินดา มีบำรุง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 5011
Email : mvirinda@gmail.com