คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการเข้าชมและศึกษาเรียนรู้ อาคารท้องฟ้าจำลองพระราชานุสรณ์พระจอมเกล้า