คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567


  • ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พลังความคิดพิชิตความสุข พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเทียนและแนะนำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 27, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา