คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการการประกวดการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Pitching)


  • วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Pitching) ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษาวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 4 ทีม ได้แก่ 1) ทีมK.E.R. นักศึกษาวิศวกรสังคมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ทีมEnviroment ARU นักศึกษาวิศวกรสังคมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3) ทีมสี่ ก เกษตรศาสตร์ นักศึกษาวิศวกรสังคมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 4) ทีมIT FAMILY นักศึกษาวิศวกรสังคมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 26, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา