คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง


  • วันที่ 25 - 26 เมษายน 2567 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง เพื่อพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 26, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา