คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์


  • พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดย สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรของทั้งสองฝ่าย พัฒนาหลักสูตร พัฒนานักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน อีกทั้งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นรากฐานทางการศึกษาที่ยั่งยืนในอนาคต มหาวิทยาลัยและโรงเรียนจึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้น ดังนี้ ๑. ร่วมมือในการพัฒนาหรือปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแผนการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ ให้ตรงตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ๒. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ ๓. ขอความอนุเคราะห์ ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยากร สถานที่ฝึกประสบการณ์ ในหัวข้อพัฒนาโจทย์วิจัย โครงการวิจัยและพัฒนา หรือโครงการอื่นแนวสร้างสรรค์และมีประโยชน์เพื่อขอการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ๑. ร่วมมือในการพัฒนาหรือปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ๒. ร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เช่น จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ ๓. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยร่วมสอนในหลักสูตรเตรียมวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูผู้สอนของโรงเรียน ๔. ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 05, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา