คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสามฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้โดยมีสาระสำคัญของข้อตกลงดังต่อไปนี้ 1. ทั้งสามฝ่ายร่วมกันจัดการเรียนตามหลักสูตร และดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการทำงานใน “สภาพจริง” และแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวปฏิบัติระหว่างผู้เป็นเจ้าของสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อให้สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ความร่วมมือเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติโดยมีประสบการณ์จริง 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความร่วมมือโดยสนับสนุนงบประมาณในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความร่วมมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานร่วมเป็นอาจารย์ช่วยสอนในสถานศึกษา 5. ทั้งสามฝ่ายให้คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันประเมินผล การเรียนตามที่แสดงไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Learning) หรือสมรรถนะ (Competencies) ของผู้เรียน

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 21, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา