คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เป็นประธาน ได้ร่วมจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โครงการย่อยที่ 3 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ในระยะที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ของโครงการฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วม 12 คน

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 15, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา