คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ และปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ” ประจำปีการศึกษา 2566


  • วันที่ 13 มีนาคม 2567 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ และปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ให้มีคุณสมบัติพร้อมเข้าสู่ สถานประกอบการ ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา วิทยากรโดย อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 31020 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 13, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา