คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) “การพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต และนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21” หัวข้อ การนำ Science Show ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์


  • หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) “การพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต และนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21” Module 1 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ⚗️หัวข้อ การนำ Science Show ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 -19 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ราม ติวารี (อ.ราม) ผู้เชียวชาญสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 19, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา