คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้ำ สุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี อว. ประจำปี 2566


  • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้ำ สุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี อว. ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากโครงการยกช่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏอันจะช่วยให้ข้าราชการและบุคลากรกระทำความดีตลอดไป

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 03, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา