คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่การเป็นนวัตกรทางการศึกษา


  • เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการยกระดับศักยภาพนวัตกรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่การเป็นนวัตกรทางการศึกษา” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีความสามารถและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการพัฒนานวัตกรรม การจัดการชั้นเรียนในยุคปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาสมรรถนะครูสู่การเป็นนวัตกรทางการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และวิทยากรในการอบรมโครงการนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ และอาจารย์ ดร.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลังจบโครงการผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา โดยประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำมาพัฒนาผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณและรายวิชาอื่นๆ ซึ่งจะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับการอบรมหลักสูตรของด้านการสอนวิทยาการคำนวณ

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 03, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา