คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567


  • วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิจารณา ในวาระต่าง ๆ

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 21, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา