คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566


  • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่ได้รับชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก คือ รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์ ผู้ที่ได้รับชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย คือ - รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Apr 03, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา