คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในการบริการสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)”


  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในการบริการสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)” ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรบรรยายในโครงการนี้ คือ อาจารย์ธมลธร ยอดมิ่ง อาจารย์ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา อาจารย์อูน ตะสิงห์ อาจารย์อัมมันดา ไชยกาญจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา สาสังข์ ในโครงการได้มีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กิจกรรมย่อยคือ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในการบริการสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หัวข้อ “การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสถานบริการสุขภาพ” และ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการดูแลสุขภาพ หัวข้อ “การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการดูแลสุขภาพ”

Posted by : admin science

ปรับปรุง : May 21, 2024


กิจกรรมคณะ & สาขา