ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั่วไป

 1. หนังสือแจ้งความประสงค์ให้หักเงินค่าจ้างเข้าสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 3. แบบใบลาพักผ่อน
 4. แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 5. แบบขอหนังสือรับรอง
 6. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 7. แบบบัญชีลงเวลาและเบิกค่าปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอนนักศึกษาบุคลากรภายนอก (ใบเบิก กศ.บป.)
 8. แบบขออนุญาตไปราชการ (สายวิชาการ)
 9. แบบขออนุญาตไปราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ)
 10. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 11. แบบขอยกเลิกไปราชการ
 12. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 13. แบบใบลาอุปสมบท
 14. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
 15. แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ (บุคลากร)
 16. แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
 17. แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
 18. แบบขอลงชื่อปฏิบัติราชการ
 19. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 20. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 21. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 22. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 23. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 24. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุลและคำนำหน้าชื่อ
 25. แบบขอข้อมูลบุคลากร
 26. แบบกรอกข้อมูลประวัติพนักงาน
 27. แบบคำร้องขอถ่ายทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ และ ก.พ.7) และเอกสารอื่น ๆ
 28. แบบหนังสือยินยอมให้โอน ย้าย หน่วยงาน
 29. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 30. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรหรือค่าบำรุงการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 31. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับครูโรงเรียนสาธิต และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา