ข่าวสารประจำวัน

23 สิงหาคม 2565 เวลา 09:31:31

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัย 34 แห่ง

17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:35:26

คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

8 สิงหาคม 2565 เวลา 16:20:07

รับมอบน้ำดื่ม "กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ดูทั้งหมด

15 กันยายน 2565 เวลา 16:11:13

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ช่วงเวลาในการเปิดประตูหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (หอพักอู่ทอง)

9 สิงหาคม 2565 เวลา 13:20:02

ประกาศ เรื่อง การงดการเรียนการสอนและกำหนดวันสอนชดเชย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติทุกชั้นปี

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09:59:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:55:11

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:54:39

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 )

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:53:51

ประกาศเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:52:55

ประกาศเรื่อง รายชื่อและรหัสนักศึกษาพร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

ดูทั้งหมด

7 ตุลาคม 2565 เวลา 16:17:09

บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง

2 กันยายน 2565 เวลา 16:28:09

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ดูทั้งหมด

29 กันยายน 2565 เวลา 14:21:28

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29 กันยายน 2565 เวลา 14:18:50

ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

15 กันยายน 2565 เวลา 16:06:46

งานแสดงสินค้า Food&Hospitality Thailand2022

2 กันยายน 2565 เวลา 16:25:49

ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่30/2565

2 กันยายน 2565 เวลา 16:23:25

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน แฮกกาธอน พัฒนานวัตกรรมทางสังคม

2 กันยายน 2565 เวลา 16:21:35

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2 กันยายน 2565 เวลา 16:18:42

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด

ดูทั้งหมด

7 ตุลาคม 2565 เวลา 16:15:43

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15 กันยายน 2565 เวลา 16:07:11

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ช่วงเวลาในการเปิดประตูหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (หอพักอู่ทอง)

2 กันยายน 2565 เวลา 16:30:01

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามมัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

2 กันยายน 2565 เวลา 16:27:08

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09:58:38

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:03:25

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบหลักสูตร WIL/CWIE ภายใต้แนวคิดใหม่ ผ่านระบบ Zoom

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:55:54

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2