ข่าวสารประจำวัน

5 มีนาคม 2567 เวลา 16:19:24

สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567

5 มีนาคม 2567 เวลา 16:12:02

ข้อมูลสถิติการให้บริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567

5 มีนาคม 2567 เวลา 16:06:40

ข้อมูลสถิติการให้บริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566

5 มีนาคม 2567 เวลา 16:05:35

สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566

18 มีนาคม 2566 เวลา 14:48:09

ข้อมูลสถิติการให้บริการยืม คืนโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

18 มีนาคม 2566 เวลา 14:43:05

สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ดูทั้งหมด

27 มีนาคม 2567 เวลา 15:02:37

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

15 มีนาคม 2567 เวลา 14:49:05

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ

14 มีนาคม 2567 เวลา 16:37:11

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดพิธีเปิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร “การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ”

14 มีนาคม 2567 เวลา 16:34:57

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566

14 มีนาคม 2567 เวลา 16:27:44

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผ้ามัดย้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำปีแสวงหา

14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:42

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (MS Show ของ)

25 มกราคม 2567 เวลา 13:38:46

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ดูทั้งหมด

13 มิถุนายน 2567 เวลา 14:34:18

ปฎิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

13 มิถุนายน 2567 เวลา 14:33:43

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ทุกชั้นปี)

13 มิถุนายน 2567 เวลา 14:32:37

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ชั้นปีที่ 1)

ดูทั้งหมด

19 มีนาคม 2567 เวลา 14:21:37

รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ดูทั้งหมด

17 สิงหาคม 2566 เวลา 16:21:44

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.3

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.3