ข่าวสารประจำวัน

15 มกราคม 2564 เวลา 15:14:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ดูทั้งหมด

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:16:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องยกเว้นการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

6 มกราคม 2564 เวลา 10:23:17

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ฉบับที่ 12

22 ธันวาคม 2563 เวลา 09:58:04

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ฉบับที่ 11

21 ธันวาคม 2563 เวลา 15:49:24

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ดูทั้งหมด

2 มีนาคม 2564 เวลา 15:18:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:25:39

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:12:38

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

22 มกราคม 2564 เวลา 16:28:08

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

22 มกราคม 2564 เวลา 16:23:18

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

21 มกราคม 2564 เวลา 14:37:18

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

21 มกราคม 2564 เวลา 14:34:42

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เกียรติภูมิราชภัฏ

ปฏิทินการดำเนินงาน