ข่าวสารประจำวัน

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:06:14

สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:12:06

ข้อมูลสถิติการให้บริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

ดูทั้งหมด

6 ธันวาคม 2565 เวลา 14:51:34

ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ

ดูทั้งหมด

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:15:05

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิชาการด้านวิจัย

15 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:35:57

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) และการประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

12 เมษายน 2566 เวลา 14:33:08

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ดูทั้งหมด

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:31:21

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:46

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:29:17

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

ดูทั้งหมด

26 เมษายน 2566 เวลา 14:53:18

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 5

26 เมษายน 2566 เวลา 14:47:15

โครงการอบรมกฎหมายปกครอง

26 เมษายน 2566 เวลา 14:46:40

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal of Information and Learning ฉบับปี 2566

25 เมษายน 2566 เวลา 11:47:41

การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเชั่น " ThaiD"

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2