ข่าวสารประจำวัน

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:06:14

สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:12:06

ข้อมูลสถิติการให้บริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

ดูทั้งหมด

6 ธันวาคม 2565 เวลา 14:51:34

ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ

ดูทั้งหมด

14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:40:42

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (MS Show ของ)

25 มกราคม 2567 เวลา 13:38:46

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:41:42

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษา แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Education)

9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:11:18

กิจกรรมอบรมหลักสูตร Introduction to EdPEx

2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:59:06

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:15:05

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิชาการด้านวิจัย

15 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:35:57

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) และการประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ดูทั้งหมด

5 กันยายน 2566 เวลา 09:04:16

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

5 กันยายน 2566 เวลา 09:03:18

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

30 มิถุนายน 2566 เวลา 13:54:24

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)

ดูทั้งหมด

8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:29:23

ขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนใหเกิดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการ e-Service ของหน่วยงาน

8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:15:26

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:12:17

รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)"

30 ตุลาคม 2566 เวลา 08:57:33

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในงาน ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๑๒ "พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์"

12 ตุลาคม 2566 เวลา 16:41:32

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)

12 ตุลาคม 2566 เวลา 16:39:53

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร

12 ตุลาคม 2566 เวลา 16:34:16

ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือดำเนินการใดๆ ในเขตโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2566

ดูทั้งหมด

8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:22:14

ประกาศตารางสอบปลายภาคและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:15:35

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

12 ตุลาคม 2566 เวลา 16:38:41

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

12 ตุลาคม 2566 เวลา 16:32:09

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566

17 สิงหาคม 2566 เวลา 16:21:44

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.3

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.3