ข่าวสารประจำวัน

15 มกราคม 2564 เวลา 15:14:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ดูทั้งหมด

11 สิงหาคม 2564 เวลา 11:24:52

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 65)

11 สิงหาคม 2564 เวลา 10:57:34

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13)

11 สิงหาคม 2564 เวลา 10:23:45

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการเร่งรัดการนำผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2)

11 สิงหาคม 2564 เวลา 10:21:58

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 64)

11 สิงหาคม 2564 เวลา 10:21:01

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 สิงหาคม 2564 เวลา 15:12:09

ประกาศเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๔

5 สิงหาคม 2564 เวลา 15:11:47

ประกาศเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๔

ดูทั้งหมด

18 ตุลาคม 2564 เวลา 15:49:45

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

16 สิงหาคม 2564 เวลา 15:18:16

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

16 สิงหาคม 2564 เวลา 15:17:39

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:25:04

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งงวดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

16 สิงหาคม 2564 เวลา 11:49:59

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

11 สิงหาคม 2564 เวลา 14:47:44

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

11 สิงหาคม 2564 เวลา 14:45:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2