ข่าวสารประจำวัน

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:06:14

สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:12:06

ข้อมูลสถิติการให้บริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

ดูทั้งหมด

6 ธันวาคม 2565 เวลา 14:51:34

ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ

ดูทั้งหมด

5 กันยายน 2566 เวลา 09:04:16

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

5 กันยายน 2566 เวลา 09:03:18

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

30 มิถุนายน 2566 เวลา 13:54:24

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)

ดูทั้งหมด

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:24:42

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conferebce "Academic Honesty in Disruptive Education : a Challenge to Global Citizens"

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:19:09

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมและติดตามเพจ Facebook ห้องสมุดวุฒิสภา

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:17:00

แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG" จากเดิมวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๖๖ เลื่อนเป็น วันที่ ๘ ก.ย.๒๕๖๖ ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มรภ.กาญจนบุรี

26 เมษายน 2566 เวลา 14:53:18

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 5

26 เมษายน 2566 เวลา 14:47:15

โครงการอบรมกฎหมายปกครอง

26 เมษายน 2566 เวลา 14:46:40

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal of Information and Learning ฉบับปี 2566

25 เมษายน 2566 เวลา 11:47:41

การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเชั่น " ThaiD"

ดูทั้งหมด

17 สิงหาคม 2566 เวลา 16:21:44

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.3

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.3