ข่าวสารประจำวัน

6 ธันวาคม 2565 เวลา 14:51:34

ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการ

ดูทั้งหมด

5 ตุลาคม 2565 เวลา 14:22:15

ลงนามรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

5 ตุลาคม 2565 เวลา 14:20:11

การประชุมหารือระหว่าง คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

23 สิงหาคม 2565 เวลา 09:31:31

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา ระหว่างมหาวิทยาลัย 34 แห่ง

17 สิงหาคม 2565 เวลา 16:35:26

คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

8 สิงหาคม 2565 เวลา 16:20:07

รับมอบน้ำดื่ม "กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ดูทั้งหมด

6 มกราคม 2566 เวลา 11:23:19

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace: TEC-W)

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:31:21

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:46

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:29:17

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

ดูทั้งหมด

21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:08:36

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566

16 ธันวาคม 2565 เวลา 16:25:35

การรับสมัครและจัดหาผู้รำบวงสรวงในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา การจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ.2565

ดูทั้งหมด

6 มกราคม 2566 เวลา 11:23:37

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" (Human Subject Protection:HSP)

6 มกราคม 2566 เวลา 09:34:02

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

16 ธันวาคม 2565 เวลา 16:24:54

ขอความร่วมมือใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:55:54

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2