ข่าวสารประจำวัน

16 มีนาคม 2565 เวลา 15:52:50

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๒ ทุน มหาวิทยาลัย

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:06:23

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:02:59

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:56:18

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:18:29

ประกาศ เรื่องการแบ่งงวดการชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาค้างรุ่น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:17:58

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:17:15

ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00:25

ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ การอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ขนมกง”

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:58:19

ขอเชิญชวนให้บุคลากรร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:56:55

การอบรม เรื่อง เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo&Symposium 2022

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:54:29

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 12 ก.ค.2565 แบบออนไลน์

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:53:38

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565

11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:15:37

มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:12:43

โครงการ อบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน รุ่นที่ 4

ดูทั้งหมด

22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:57:39

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565

7 เมษายน 2565 เวลา 13:20:34

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2