ข่าวสารประจำวัน

15 มกราคม 2564 เวลา 15:14:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 (สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ดูทั้งหมด

18 มิถุนายน 2564 เวลา 15:42:20

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2564

18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:15:28

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564

18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:05:39

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2564

2 มิถุนายน 2564 เวลา 10:05:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการศึกษาภาคฤดูร้อนและนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ในการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

16 เมษายน 2564 เวลา 10:31:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15

9 เมษายน 2564 เวลา 16:00:28

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

9 เมษายน 2564 เวลา 15:47:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.1

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ EP.2