งานพัฒนานักศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

รายงานผล

กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผล

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "วิสาขบูชา : วันสากลแห่งโลก"

รายงานผล

กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1

รายงานผล

กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2

รายงานผล

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

รายงานผล

กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ

รายงานผล

กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ

รายงานผล

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์

รายงานผล

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

รายงานผล

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์

รายงานผล

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน

รายงานผล

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย

รายงานผล

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ