image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการรศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ภัทราพร จันตะนี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

อาจารย์ชาญชัย เมธาวิรุฬห์

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาการบัญชี

ดร.วีรพล น้อยคล้าย

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดร.สวิตา อยู่สุขขี

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์มรุต กลัดเจริญ

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

ดร.กิติมา ทามาลี

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน

นางเบญญาภา สอนพรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี