image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการรศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ภัทราพร จันตะนี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

ดร.วรปภา มหาสำราญ

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาการบัญชี

ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผศ.สิริพร อินทสนธิ์

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์มรุต กลัดเจริญ

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

ดร.กิติมา ทามาลี

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน

นางเบญญาภา สอนพรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี