งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

E-book Library

ตำราการจัดการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ

ผศ.สุมนา พูลผล

ตำราภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

ตำราการจัดการการจัดหาและการจัดซื้อ

ดร.พิเซษฐ เนตรสว่าง

ตำราจริยธรรมทางธุรกิจ

ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ตำราภาวะผู้นำ

ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง