บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

...

นางเบญญาภา สอนพรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


...

นางสาวเจนจิรา พัสศร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

...

นางสาวอณิสา บุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

...

นางสาวเนาวรัตน์ สืบเสาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

...

นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

...

นายสมบัติ เชื้ออินทร์

พนักงานธุรการ

...

นางสมคิด หาวุฒิ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

...

นางประเสริฐ รักชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา


...

นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

รักษาการหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา

...

นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

...

นางสาวเนาวรัตน์ สืบเสาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

...

นายสมบัติ เชื้ออินทร์

พนักงานธุรการ


...

นางสาวณัฐภรณ์ ศิริวรรณ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

รักษาการหัวหน้างานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

...

นางจุฑามาศ เจริญใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

...

นางสาวเนาวรัตน์ สืบเสาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

...

นางประเสริฐ รักชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

...

นางสมคิด หาวุฒิ

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา


...

นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

รักษาการหัวหน้างานศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

...

นางสาวเจนจิรา พัสศร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

...

นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

...

นางสาวฐานิต พันธุ

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ


...

นางจุฑามาศ เจริญใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

...

นางสาวเจนจิรา พัสศร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

...

นางสาวฐานิต พันธุ

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ