บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

...

นางเบญญาภา สอนพรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


...

นางสาวเจนจิรา พัสศร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

...

นางสาวอณิสา บุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

...

นายสมบัติ เชื้ออินทร์

พนักงานธุรการ

...

นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

...

นางสมคิด หาวุฒิ

คนงาน

...

นางสาวเนาวรัตน์ สืบเสาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

...

นางประเสริฐ รักชาติ

คนงาน


...

นางสาวณัฐภรณ์ ศิริวรรณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รักษาการหัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

...

นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

...

นางจุฑามาศ เจริญใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

...

นางสาวฐานิต พันธุ

นักวิชาการศึกษา