งานทำนุบำรุงนักศึกษา

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญาการสานพัด ณ ชุมชนตำบลสำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา