image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการimage

ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image

นายมานัส ทรัพย์มีชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image

รศ.ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

ผู้แทนรองคณบดี

image

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

ผู้แทนรองคณบดี

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

ผู้แทนสาขาวิชา

image

อาจารย์มรุต กลัดเจริญ

ผู้แทนสาขาวิชา

image

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

ผู้แทนคณาจารย์

image

อาจารย์ฤดี เสริมชยุต

ผู้แทนคณาจารย์

image

อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล

ผู้แทนคณาจารย์

image

นางเบญญาภา สอนพรม

เลขานุการ