image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการimage

นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image

รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image

นางณัชริกาญจน์ ทรัพย์ทรงชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

image

ผศ.ภัทราพร จันตะนี

ผู้แทนรองคณบดี

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

ผู้แทนรองคณบดี

image

อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี

ผู้แทนสาขาวิชา

image

อาจารย์มรุต กลัดเจริญ

ผู้แทนสาขาวิชา

image

อาจารย์กันทิมา มั่งประเสริฐ

ผู้แทนคณาจารย์

image

อาจารย์พิเนต ตันศิริ

ผู้แทนคณาจารย์

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

ผู้แทนคณาจารย์

image

อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล

ผู้แทนคณาจารย์

image

นางเบญญาภา สอนพรม

เลขานุการ