ความเป็นมา

คณะวิทยาการจัดการในปัจจุบันมีความเป็นมาเริ่มจากการเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการในวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี 2527 โดยวิทยาลัยครูได้พิจารณาจัดหาอาจารย์ เริ่มแรกจากผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเป็นอาจารย์ของคณะวิชาต่อไปในระยะแรกเปิดสอนเฉพาะวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการที่บริการให้คณะวิชาอื่นเท่านั้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้เริ่มเปิดสอนวิชาเอกในคณะของตนเอง เช่น วิชาเอกเศรษฐศาสตร์วิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ์วิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญา และวิชาเอกการจัดการทั่ว ไป 2 ปีหลังอนุปริญญาในขณะเดียวกันในช่วงนี้ได้มีการสอบบรรจุอาจารย์และโอนอาจารย์เข้ามาเพิ่มขึ้นในคุณวุฒิที่ตรงกับวิชาเอกที่เปิดสอน จึงทำให้มีอาจารย์จำนวนหนึ่ง แต่ยังขาดอาคารสถานที่จึงอาศัยปฏิบัติงานรวมอยู่กับอาคาร 2 อาคาร 7 และปัจจุบันย้ายมาประจำอยู่ที่อาคาร4 (ซึ่งเดิมเป็นอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาการจัดการปัจจุบันเป็นคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีอาคาร 2 อาคาร คือ อาคารวานิชภิรมย์ (อาคาร 4) และอาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41)

ทำเนียบผู้บริหาร

1. อาจารย์พิสูจน์ สมบูรณ์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชา
2. ผศ.ดวงจิตต์ กลำพากร หัวหน้าคณะวิชา
3. ผศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง หัวหน้าคณะวิชา
4. อาจารย์สมพร จิรามริทธิ์ หัวหน้าคณะวิชา
5. ผศ.ประทุม จันพินิจ หัวหน้าคณะวิชา
6. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี หัวหน้าคณะวิชา
7. ผศ.ดร.ไพโรจน์ อุลิต หัวหน้าคณะวิชา
8. อาจารย์สุชิน หงส์วิจิตร คณบดี
9. ผศ.ธิดา พาหอม คณบดี
10. รศ.อภินันท์ จันตะนี คณบดี
11. ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
12. รศ.ลำยอง ปลั่งกลาง คณบดี
13. ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
14. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดี
15. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดี ปัจจุบัน

ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
	  2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงานและพึ่งพาตนเอง
  	  3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
	  4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ เพื่อชุมชนและท้องถิ่น