ปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

ความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น
  • ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงานและพึ่งพาตนเอง
  • พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  • คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน