(4214) สาขาวิชาการบัญชี

image

อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4230) สาขาวิชาการจัดการ

image

อาจารย์ชาญชัย เมธาวิรุฬห์

ประธานบริหารหลักสูตร

image

อาจารย์กันทิมา มั่งประเสริฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4232) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

image

อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล

ประธานบริหารหลักสูตร

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์มณฑิรา ชุมวรานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วรปภา มหาสำราญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4233) สาขาวิชาการตลาด

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

ประธานบริหารหลักสูตร

image

อาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ฤดี เสริมชยุต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์กำธร แจ่มจำรัส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4234) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

image

ดร.สวิตา อยู่สุขขี

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.สิริพร อินทสนธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.จันจิรา ดีเลิศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4244) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

image

อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์อมรา ดอกไม้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4246) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

image

ดร.วีรพล น้อยคล้าย

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4252) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

image

อาจารย์วรรณิภา ใจดี

ประธานบริหารหลักสูตร

image

อาจารย์พัฒน์กมล อ่อนสำลี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์นฤมล ญาณสมบัติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4253) สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

image

ผศ.สุมนา พูลผล

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ดร.ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์กำธร แจ่มจำรัส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4257) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

image

อาจารย์มรุต กลัดเจริญ

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ภัทราพร จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4258) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

image

อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา

ประธานบริหารหลักสูตร

image

อาจารย์สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์มนภัทร บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สรพล ขัตติยาสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์กวินภพ สายเพ็ชร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4259) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

image

ดร.กิติมา ทามาลี

ประธานบริหารหลักสูตร

image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์นฤมล ญาณสมบัติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7708) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

image

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4200) การจัดการธุรกิจชุมชน

image

ดร.ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.สุมนา พูลผล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์วรรณิภา ใจดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์พัฒน์กมล อ่อนสำลี

อาจารย์ประจำหลักสูตร