(4214) สาขาวิชาการบัญชี

image

ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ชุรีพร เมืองจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4230) สาขาวิชาการจัดการ

image

อาจารย์กันทิมา มั่งประเสริฐ

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4232) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

ประธานบริหารหลักสูตร

image

อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์มณฑิรา บุญมาก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วรปภา มหาสำราญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4233) สาขาวิชาการตลาด

image

ดร.ฤดี เสริมชยุต

ประธานบริหารหลักสูตร

image

อาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์กำธร แจ่มจำรัส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4234) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

image

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ดร.สวิตา อยู่สุขขี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.สิริพร อินทสนธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ชุติมา นิ่มนวล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.จันจิรา ดีเลิศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4244) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

image

ดร.อมรา ดอกไม้

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พิเชษฐ เนตรสว่าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์สรพล ขัตติยาสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4246) สาขาวิชาการท่องเที่ยว

image

ดร.วีรพล น้อยคล้าย

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์มนภัทร บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4257) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

image

ดร.มรุต กลัดเจริญ

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ภัทราพร จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4259) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

image

ดร.กิติมา ทามาลี

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์นฤมล ญาณสมบัติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์เจนวิชญ์ ทองอ่อน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์เหมพงษ์ เหมปราการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.สุมนา พูลผล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7708) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

image

ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(4000) สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา

image

ดร.มรุต กลัดเจริญ

ประธานบริหารหลักสูตร

image

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

ผศ.สุมนา พูลผล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ภัทราพร จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร