image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการผศ.ภัทราพร จันตะนี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางเบญญาภา สอนพรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ