image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

aunaru2544@gmail.com
035-276555 ต่อ 5501


ผศ.ภัทราพร จันตะนี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

p-pat46@hotmail.com
035-276555 ต่อ 8404

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

wanthana_nt@hotmail.com
035-276555 ต่อ 8109

อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

chumpol_oh@hotmail.com
035-276555 ต่อ 8415

นางเบญญาภา สอนพรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

s_benyapa2508@outlook.com
035-276555 ต่อ 5511