งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับสาขาวิชา

 1. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการ
 2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการ
 3. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการตลาด
 6. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการตลาด
 7. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 8. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 9. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 10. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 11. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
 12. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
 13. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบัญชี
 14. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบัญชี
 15. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 16. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 17. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 18. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 19. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 20. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 21. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 22. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 23. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
 24. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
 25. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA)
 26. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA)