งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2566

 1. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการ
 2. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 3. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 5. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการตลาด
 6. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 7. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 8. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 9. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการบัญชี
 10. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
 11. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2565

 1. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการ
 2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการ
 3. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 5. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 8. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 9. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการตลาด
 10. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการตลาด
 11. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 12. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 13. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 14. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 15. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
 16. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
 17. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 18. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 19. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบัญชี
 20. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบัญชี
 21. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
 22. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)