งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับสาขาวิชา

 1. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการ
 2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการ
 3. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 5. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 8. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 9. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการตลาด
 10. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการตลาด
 11. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 12. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 13. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 14. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 15. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
 16. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
 17. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมันใหม่
 18. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมันใหม่
 19. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบัญชี
 20. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบัญชี
 21. แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
 22. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)