ติดต่อเรา

 • คณะวิทยาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • 0-3532-2085
 • 0-3532-2085
 • management_ms@hotmail.com