รายละเอียด

image

ดร.วีรพล น้อยคล้าย

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : ต่อ 8412

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย