รายละเอียด

image

ผศ.ดร.พิเชษฐ เนตรสว่าง

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อีเมล์ : kobbg@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8419

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย