หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความเข้าใจในการจัดการโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์มาสร้างความสำเร็จทางอาชีพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตบริการและมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน ให้เรียน39หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ให้เรียน51 หน่วยกิต
  - บังคับเรียน ให้เรียน39หน่วยกิต
  - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้เรียน6 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (3 ปี) ปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี (5 ปี)
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ โรคจากจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ระดับปฏิบัติการ คือ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
 2. ระดับบริหาร คือ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิตกระจายสินค้า นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ นักธุรกิจนำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ ตัวแทนการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
 4. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. นักวิชาการ นักวิจัย อาจาย์ทางด้านโลจิสติกส์