งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม

   

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ นายก/กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย (นายคณิต เขียววิชัย) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 2566
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 11 ราย) ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 2563
3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2562
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แต่งตั้งแทนจำนวน 1 ราย) ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 2560
5 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 11 ราย) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 2560
6 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 2559
7 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 2559
8 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 11 ราย) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 2556
9 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 2555
10 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 12 ราย) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 2551

Total 10 Record : 1 Page : 1