งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม

   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 2567
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 2567
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 2566
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 2566
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 2566
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 2565
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลาย ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 2565
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 2565
9 ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) 2565
10 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 2565

Total 108 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>