งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม

   

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 13/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2567
2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 12/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 2567
3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 11/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 2567
4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2567 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2567
5 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 9/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 2567
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 8/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2567
7 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2567
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2567
9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567
10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 4/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 2567

Total 268 Record : 27 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>