งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม

   

ระเบียบมหาวิทยาลัย

ที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการดำเนินงานและจัดหารายได้ของศูนย์หนังสือ พ.ศ. 2566 2567
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการดำเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. 2566 2567
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2566
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2566 2566
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2566 2566
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2566 2566
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2566 2566
8 ระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากร มรภ.อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2565
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 2565
10 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการจัดสรรผู้เข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2565 2565

Total 96 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>