งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม

   

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 2567
2 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 2563
3 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 2565
4 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา 2565
5 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีรองผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสำนัก จากเงินงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2565
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 2565
7 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 2565
8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 2562
9 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 2562
10 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 2562

Total 33 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>