วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายปฐมวัย) ได้พาเด็ก ๆ ชั้นปฐมวัย 3 ไปทัศนศึกษาที่ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ”


  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายปฐมวัย) ได้พาเด็กๆชั้นปฐมวัย 3 ไปทัศนศึกษาที่ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ” เพื่อเรียนรู้วิถีของชาวนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำนาปลูกข้าว การเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม การเลี้ยงแพะ และเรียนรู้การปลูกต้นเทียนมหาลาภ เด็กๆได้รับความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Jul 22, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม