อบรมเชิงปฏิบัติการสถิติที่ใช้ในการวิจัย


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติที่ใช้ในการวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดย ดร.พัชนี บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธานในพิธี และ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 31109 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Oct 19, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม