กิจกรรมทำบุญวันพระ ณ วัดธรรมิกราช


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทำบุญวันพระ ณ วัดธรรมิกราช โดยนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 2 คุณครูและพี่เลี้ยงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้จักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Nov 21, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม