เข้ามาทาฟลูออไรด์ ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัย


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายปฐมวัย) ขอขอบคุณ งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาทาฟลูออไรด์ ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัย

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Nov 26, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม