กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู”


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู” โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่(ประเทศไทย) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Nov 29, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม