อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรฝ่ายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และขั้นตอนการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี และ รศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : โรงเรียนสาธิต (stay)

ปรับปรุง : Oct 20, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม