วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายปฐมวัย) ได้พาเด็ก ๆ ชั้นปฐมวัย 1 ไปทัศนศึกษาที่ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ


  • วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายปฐมวัย) ได้พาเด็ก ๆ ชั้นปฐมวัย 1 ไปทัศนศึกษาที่ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ” เพื่อเรียนรู้วิถีของชาวนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำนาปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า การเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม การเลี้ยงแพะ และเรียนรู้การปลูกต้นบันไดเศรษฐี การทำผักชุบแป้งทอดเด็กๆได้รับความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนอย่างสนุกสนานค่ะ

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 04, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม