วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เด็กนักเรียนปฐมวัยต้องขอขอบคุณพี่ๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) ที่มาจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับฟัง


  • วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เด็กนักเรียนปฐมวัยต้องขอขอบคุณพี่ๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) ที่มาจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับฟัง เพื่อส่งเสริมทักษะ EF (Executive Functions) และสร้างสุนทรียให้กับเด็กปฐมวัย

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 18, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม