วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ขอขอบคุณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโดยกลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ


  • วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) ขอขอบคุณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโดยกลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ เช่น โรคโควิด-19 โรคไข้หวัด โรคมือเท้าปากโรคติดเชื้ออาร์เอสวี เป็นต้น

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 18, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม