ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565


  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ที่ได้รับรางวัลดังรายการต่อไปนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 1. ด.ช.บารมี รักษ์ความสุข 2. ด.ช.พลกฤต พำขุนทด อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์สุมิตรา กาญจนลักษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้อันดับที่ 4 ได้แก่ 1. นายธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย 2. นางสาวพิชญา อากาศวิภาต อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์กนกพร ศรีทองแดง ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 20, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม