นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันระหว่างชั้นเรียน และศึกษาเรียนรู้พันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ


  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันระหว่างชั้นเรียน และศึกษาเรียนรู้พันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ณ สวนสัตว์ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

Posted by : ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

ปรับปรุง : Aug 22, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม